Македонија #Шанса За Сите

Велковски: Да ги вратиме нашиите работници дома

„Оперативниот план за активни мерки и политики за вработување кој прв пат е донесен во 2007 година во контиунитет претставува добра алатка за зголемување на вработливоста на невработените и потешко вработливите категории на граѓани. Преку Оперативен план за вработување, директно се влијае на зголемување на вработеноста и вработливоста на невработените лица, кои потешко би можеле да се вклучат на пазарот на труд како што се млади, Роми, долгорочно невработени лица. Наша основна цел ќе биде да ги вратиме нашите работници дома“, изјави министерот Велковски во неговото обраќање.

Велковски: Да ги вратиме нашиите работници дома

Под мотото #Шанса За Сите, денеска Министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски во партнерство со Агенцијата за вработување и Програмата за развој на Обединетите нации, официјално го промовира Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година. Планот оваа година опфаќа 15.244 крајни корисници од кои 11.622 лица во мерки за вработување и 3.622 со услуги.

„Оперативниот план за активни мерки и политики за вработување кој прв пат е донесен во 2007 година во контиунитет претставува добра алатка за зголемување на вработливоста на невработените и потешко вработливите категории на граѓани. Преку Оперативен план за вработување, директно се влијае на зголемување на вработеноста и вработливоста на невработените лица, кои потешко би можеле да се вклучат на пазарот на труд како што се млади, Роми, долгорочно невработени лица. Наша основна цел ќе биде да ги вратиме нашите работници дома“, изјави министерот Велковски во неговото обраќање.

Во креирањето на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година, како стратешки документ и план за зголемување на вработеноста и вработливоста кај невработените лица, главна цел на сите вклучени страни е воспоставување на функционална и флексибилна платформа за имплементација на мерки и услуги, при што ќе се понуди шанса за сите. Во дефинирањето на содржините, како општо правило се настојуваше да се постигне еднаква застапеност на мажи и жени, како и учество на младите лица до 29 години од најмалку 30 проценти. Ранливите категории на невработените лица остануваа уште еден од приоритетните цели на Оперативниот план, со што се потенцира општата заложба за еднакви можности за сите. Притоа, Министерот Велковски изјави:

„Следејќи ги трендовите на Европската унија, стимулираме развој на дигитална и зелена економија во рамките на Оперативните планови за вработување. За таа намена, Македонија ќе продолжи со имплементација на мерките “Поддршка за креирање на нови работни места преку зелени инвестиции“ со што се поттикнува создавањето на нови вработувања и воедно ќе го катализира процесот на зелена трансформација на приватниот сектор. Исто така, со мерката “Обуки за напредни ИТ вештини“ ќе овозможиме бројот на невработените лица да се интегрираат на пазарот на трудот благодарение на новата ИТ вештина стекната преку Оперативниот план“, вели тој.

Министерството за труд и социјална политика уште од 2007 година , во континуитет ги креира мерките за вработување содржани во годишните оперативни планови за вработување. Оваа година посебен фокус ќе биде ставен на поддршката на развојот на домашните претпријатија, пред сѐ на микро, малите и средните бизниси како и обезбедување на соодветна работна сила преку различните видови на обуки во реални работни услови. Дигитална трансформација и воведување на нови зелени инвестиции исто така се во фокусот на Оперативниот план за вработување.

Постојаниот претставник на УНДП во Македонија, Армен Григорјан најави нови иновативни механизми за поттикнување на економскиот раст и развој на приватниот сектор и обезбедување еднакви можности за граѓаните на Македонија.

„Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), како долгогодишен партнер на владата и националните институции ќе ја продолжи соработката со сите релевантни чинители преку дизајнирање иновативни механизми за поттикнување на економскиот раст и развој на приватниот сектор и обезбедување еднакви можности за сите. И во овогодинешниот Оперативен план, УНДП во партнерство со Агенцијата за вработување ќе реализира неколку клучни мерки и програми за вработување и зголемување на вработиливоста со фокус на ранливите категории.“ – истакна Постојаниот претставник на УНДП, Армен Григорјан.

Најнови вести од Македонија

To top