Скопје ЈП Водовод и канализација- Скопје

Каква вода пијат скопјани?

Секторот за санитарна контрола во периодот од 15.04.2024 до 19.04.2024 зема 190 примероци за физичко-хемиска и 190 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 46 мерни места во град Скопје.

Каква вода пијат скопјани?

ЈП Водовод и канализација- Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

Секторот за санитарна контрола во периодот од 15.04.2024 до 19.04.2024 зема 190 примероци за физичко-хемиска и 190 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 46 мерни места во град Скопје.

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

To top