Економија Директорот за статистика на ММФ

Статистичките податоци на Народната банка се во согласност со највисокиот статистички стандард на ММФ

Директорот на Одделот за статистика изрази големо задоволство од тоа што Народната банка подготвува квалитетни статистички податоци, следејќи го највисокиот статистички стандард СДДС плус, како и од новите проекти коишто успешно ги спроведува.

Статистичките податоци на Народната банка се во согласност со највисокиот статистички стандард на ММФ

Народната банка квалитетно, навремено и транспарентно ја извршува статистичката функција, што е од витално значење за обезбедување на макроекономската стабилност, водењето на монетарната политика, како и за носење квалитетни одлуки од страна на носителите на економските политики, беше истакнато на состанокот помеѓу гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернерот Фадил Бајрами и главниот статистичар и директорот на Одделот за статистика на ММФ, Берт Кросе, одржан во рамките на Пролетните средби на ММФ и Светската банка.

Директорот на Одделот за статистика изрази големо задоволство од тоа што Народната банка подготвува квалитетни статистички податоци, следејќи го највисокиот статистички стандард СДДС плус, како и од новите проекти коишто успешно ги спроведува.

Народната банка, во согласност со највисокиот статистички стандард за дисеминација на податоците на ММФ – СДДС плус, редовно прибира, обработува и објавува податоци, а постојано работи и на развивање и унапредување на одделните статистички домени. Поддршката од ММФ е од исклучително значење. Од октомври минатата година, Народната банка започна да ги објавува кварталните финансиски сметки и состојби. Во делот на екстерните статистики се прават напори за натамошно олеснување на процесот на доставување податоци до Народната банка, за што во тек се неколку проекти за електронско известување. Во овој сегмент се работи и на унапредување на методологијата за процена на приватните трансфери како значајна приливна ставка во платниот биланс. Kaj монетарната статистика, се продолжува со активностите од долгорочниот проект за интегриран систем на објавување податоци за статистички и супервизорски цели. Овој месец за првпат беше објавен Прегледот на „зелените“ показатели, чија цел е да се подобри расположливоста на податоците за климатските промени, којашто е суштинска при изработката на анализи и носењето политики.

Народната банка постојано применува практики за зајакнување на транспарентноста и остварува редовна комуникација со известувачите и со корисниците на статистичките податоци. Покрај на квалитетот, особено внимание му се посветува и на соодветното пренесување на податоците до целната јавност, преку визуализација и публикација на соопштенија за печатот и информации, вклучително и на платформите од широк јавен интерес.

To top