Економија СЕИ Нет

Македонска берза: Mенаџерски обраќања на котираните акционерски друштва

Комерцијална банка АД Скопје е прво котирано друштво на Берзата кое преку Системот за електронски информации на котираните акционерски друштва на Берзата (СЕИ Нет) на 29.03. објави менаџерско обраќање во врска со ревидираните годишни извештаи на банката, истакнаа во соопштението.

Македонска берза: Mенаџерски обраќања на котираните акционерски друштва

Македонска Берза постојано вложува напори за зголемување на транспарентноста на пазарот на хартии од вредност, со цел поголема информираност на инвеститорите и пошироката јавност за работењето на котираните друштва, и при тоа ги следи и спроведува светските добри пракси што носат позитивни ефекти за визибилноста на котираните друштва и за ефикасно пазарно вреднување на нивните акции. Една од тие добри пракси е т.н. менаџерско обраќање, што вообичаено се врши при објавувањето на годишните резултати на друштвата, која за прв пат годинава започна да се имплементира и кај нас. Имено, Комерцијална банка АД Скопје е прво котирано друштво на Берзата кое преку Системот за електронски информации на котираните акционерски друштва на Берзата (СЕИ Нет) на 29.03. објави менаџерско обраќање во врска со ревидираните годишни извештаи на банката, истакнаа во соопштението.

Веста со видеото со менаџерското обраќање на Комерцијална банка е достана на следниот линк.

Берзата ги поттикнува сите котирани друштва при објавата на ревидираните финансиски извештаи за 2023 година преку СЕИ-Нет да објават менаџерско обраќање и преку синтетизирани податоци и видувања за своето работење презентирани од страна на топ менаџментот да придонесат за поголема информираност на инвеститорите и јавноста.

To top