сабота, 27. февруари 2021. Вести денес: 0
home Ракомет

Русија ќе добие нов селектор

Русија ќе добие нов селектор
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 15, 2019: Lev Voronin, general director of the Russian Handball Federation, during a press conference on the start of a new season. Maxim Grigoryev/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÃÐ Ëåâ Âîðîíèí âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ñòàðòó íîâîãî ñåçîíà. Ìàêñèì Ãðèãîðüåâ/ÒÀÑÑ

Ракометната федерација на Русија му даде ултиматум на Едуард Кокшаров да си поднесе оставка од функцијата селектор после неуспехот на Европското првенство, а тој го направи тоа, но иако поминаа три седмици, „зборнаја“ е без селектор.

До федерацијата пристигнале повеќе поднуди за наследник на Кокшаров, но поголемиот дел од нив се од странски тренери. Генералниот директор на федерацијата на Русија, Лев Воронин го потврди тоа.

„Речиси само странски тренери останаа во комбинација за нов селектро на репрезентацијата. Дали Русин ќе ја предводи Русија? Можеби, но за тоа ќе одлучи комисијата“, изјави Воронин.

Коронавирус