недела, 17. јануари 2021. Вести денес: 74
home Познати

ФОТО: Почина познатата Бонд- девојка

ФОТО: Почина познатата Бонд- девојка

Ак­тер­ка­та и мо­дел Та­ња Ма­лет по­чи­на на 78-го­диш­на воз­раст, а вес­та бе­ше пот­врде­на на офи­ци­јал­ни­от тви­тер-про­фил на фил­мо­ви­те за Џеј­мс Бонд.

„Жал ни е што Та­ња Ма­лет нè на­пушти, на­ши­те мис­ли се со неј­зи­но­то се­меј­ство и со при­ја­те­ли­те во овие таж­ни ми­гови“, пи­шу­ва­ло на Тви­тер.

Ка­ри­е­ра­та на Ма­лет поч­на­ла на неј­зи­ни 16 го­ди­ни ка­ко ма­не­кенка, а би­ла ед­на од нај­препоз­нат­ли­ви­те бри­тан­ски уба­ви­ци кон кра­јот на пе­де­сет­ти­те и по­че­то­кот на ше­е­сет­ти­те го­дини.

Уло­га­та Ти­ли Мас­тер­сон во фил­мот „Гол­д­фин­гер“ бе­ше неј­зи­но прво ак­тер­ско ис­кус­тво. От­ка­ко иг­ра­ше во тре­ти­от „Бонд“, Та­ња од­лу­чи­ла да се вра­ти на ма­не­кен­ството.

Коронавирус