понеделник, 28. ноември 2022. Вести денес: 174
home Вести

Во прво читање усвоен законот за отпис на камати за наплата на долгови

Во прво читање усвоен законот за отпис на камати за наплата на долгови

Македонското Собрание попладнево во прво читање го усвои Предлог законот за отпишување камати за наплата на долгови кои произлегуваат од услуги од вршители на комунални дејности, телефонија, мобилни и кабловски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, поднесен од пратениците и од опозицијата и од владејачките партии.

Законот за отпишување на камата за наплата на долгови обезбедува отпис на затезната односно казнената камата, која се однесува на главниот долг и на трошоците на постапката за комунални дејности, електрична, топлинска енергија, вода и смет, телефонија, мобилни и кабелски оператори, одржување на заеднички простории, наводнување и одводнување на земјоделско земјиште, вклучувајќи ги и трошоците на постапката од страна на должникот.

Предложениот закон предвидува отпишување на каматата што се пресметува од поднесување на тужбата за присилна наплата на паричниот долг, до конечна исплата на паричното побарување.

Станува збор за проблем со кој граѓаните се соочуваат од 2011 година, кога извршните предмети од судовите се пренесени кај нотарите, а потоа тие завршуваат кај извршителите. Во тој процес најголеми жртви се граѓаните кои се соочија со огромни затезни и казнени камати за предмети за кои не биле ни свесни дека постојат, ниту пак дека има предлози за присилна наплата.

Отпис на долговите, согласно законот, се врши врз доброволна основа од страна на доверителот. Доверителите од член 2 став 1 точка 1 од овој закон, основани од Владата на Република Македонија и општините и градот Скопје кои се во државна сопственост, односно сопственост на општината или градот Скопје вршат отпис на побарувањата по основ на наплата на затезната односно казнената камата по главен долг од должниците физички лица кои стекнале право на опис на камата.

Доверителите, кои се во приватна сопственост, доброволно одлучуваат преку своите органи на управување, за едностран опис на побарувањата по основ на наплатата на затезната односно казнената камата на главниот долг од должниците физички лица кои стекнале право на опис на камата согласно член 3 од овој закон.

Доверителот е должен во рок од 15 дена по приемот на доставениот доказ за извршена уплата на главниот долг, да го извести должникот по писмен пат со препорачана пратка на адресата која е регистрирана кај доверителот, за усвојување (целосно или делумно) или за одбивање на отписот на каматата. Доколку доверителот изврши отпис на каматата, должен е веднаш, но не подоцна од осум дена по донесената одлука, за истото да го извести нотарот или извршителот кај кого било трансферирано решението за извршување издадено од судот, дека е исплатен главниот долг и извршен е отпис на каматата, заради што бара запирање на постапката пред нотарот или извршителот.

Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите и нотарите (по предмети кои произлегуват од овој закон) и од услуги утврдени со член 1 од овој закон, по претходно прибавено мислење од Комората на извршителите и нотарите, ја донесува министерот за правда во рок од 30 дена од денот на влегување во сила.

По првото читање, ќе следи и јавна расправа со цел да се дојде до најсоодветни решенија, кои ќе треба да бидат усвоени од Собранието во второ читање.

По усвојувањето на  Предлог законот за отпишување на камата за наплата на долгови во прво читање, претседателот на Собранието на РМ, Талат Џафери ја прекина 50-та седница и најави дека нејзиното продолжение ќе биде дополнително закажано.  

МИА

Најнови вести

Коронавирус