сабота, 4. декември 2021. Вести денес: 82
home Храна и пијалаци

Топ­чи­ња со си­рењеТоп­чи­ња со си­рење

Топ­чи­ња со си­рењеТоп­чи­ња со си­рење

Сос­тојки:

1 јајце

150 гр брашно

1 пра­шок за пе­чиво

10 гр сол

10 гр црн би­бер

200 мл млеко

200 гр си­рење

мас­ло за ја­дење

Со­вет:

Исклу­чи­тел­но е важ­но мас­ло­то во кое ќе ги пржи­те топ­чи­ња­та да би­де заг­ре­а­но на иде­ал­на тем­пе­ра­ту­ра од 190 сте­пени. До­кол­ку топ­чи­ња­та од си­ре­ње ги под­гот­ву­ва­те на оваа тем­пе­ра­тура, тие ќе би­дат воз­ду­шести, ме­ки и крцкави.

Под­го­товка:

Из­ма­те­те ги јајца­та во чи­нија. По­тоа, во дру­га чи­ни­ја из­ма­те­те ги браш­ното, пра­шо­кот за пе­чиво, сол­та и би­бе­рот. Уба­во из­ме­шај­те ги си­те сос­тој­ки во чи­ни­ја­та со брашно, а по­тоа нап­ра­ве­те дуп­ка во сре­ди­на и ис­ту­ре­те ги јајца­та во внат­реш­ни­от дел. Уба­во из­ме­шајте, а по­тоа во сме­са­та до­дај­те го и мле­ко­то и пов­тор­но уба­во из­ме­шајте. На крај, до­дај­те го из­рен­да­но­то си­ре­ње и сме­са­та из­ме­се­те ја со рака.

На оган заг­реј­те го мас­ло­то и со по­мош на сле­ци­ја­лен ка­лап за под­го­тов­ка на топ­чиња, пр­же­те ги топ­чи­ња­та со си­ре­ње ед­нак­во од две­те страни. До­кол­ку не­ма­те ка­лап за под­го­тов­ка на топ­чиња, ис­та­та ра­бо­та ќе ја зав­рши­те и до­кол­ку од под­гот­ве­на­та сме­са ста­ва­те со по­мош на ла­жица.

 

Коронавирус