сабота, 27. ноември 2021. Вести денес: 125
home Храна и пијалаци

Пот­пе­че­ни ма­ка­ро­ни со тик­вич­ки и си­рење

Пот­пе­че­ни ма­ка­ро­ни со тик­вич­ки и си­рење

Сос­тојки:

500 гр ма­ка­рони

10 гр сол

100 мл мас­ло за ја­дење

2 тик­вички

500 гр крав­јо си­рење

200 мл ки­се­ла пав­лака

3 јајца

Под­го­товка:

Зе­ме­те по­го­ле­мо тен­џе­ре и на­пол­не­те го со вода. Во не­го до­дај­те ги сол­та и мас­ло­то за ја­де­ње и ста­ве­те на оган да зов­рие. От­ка­ко во­да­та ќе зов­рие, во неа ста­ве­те ги ма­ка­ро­ни­те и по­че­кај­те да се сва­рат. То­гаш ко­га ќе ви­ди­те де­ка ма­ка­ро­ни­те омек­нале, из­ва­де­те ги од вре­ла­та во­да и из­миј­те ги со лад­на вода. На тој на­чин ќе спре­чи­те да се за­ле­пат ед­на за дру­га во та­вата.

По­тоа ис­ту­ре­те ги во прет­ход­но под­мач­ка­на теп­сија.

Врз нив со по­мош на пр­сти­те уба­во из­ро­не­те го си­ре­њето, до­да­ј­те ги две­те прет­ход­но из­рен­да­ни тик­вички, пав­ла­ка­та и јајцата. За­чи­не­те по жел­ба и уба­во из­ме­шајте.

Ва­ка под­гот­ве­ни­те ма­ка­рони, ста­ве­те ги да се пе­чат во прет­ход­но заг­ре­а­на рер­на на 200 сте­пе­ни око­лу 30 ми­нути.

 

Коронавирус