Филм

ВИДЕО: Што ќе се гле­да во ки­но во 2017 го­ди­на?

Ова е го­ди­на на про­дол­же­ни­ја на фил­мо­ви­те, па та­ка ќе гле­да­ме втор дел од ле­ген­дар­ни­от „Трејнс­по­тинг“, ани­ми­ра­ни­от „Авто­мо­би­ли“ во ју­ни ќе има пре­ми­е­ра на тре­то­то про­дол­же­ние, а и „Под­ли­от јас“, исто та­ка, ќе има тре­то про­дол­же­ние.

Фил­мо­ви што со не­тр­пе­ние ги оче­ку­ва­ме во 2017 го­ди­на! Ак­ции, три­ле­ри, хо­ро­ри, по не­ко­ја дра­ма и ани­ми­ран филм се фил­мо­ви­те што нѐ оче­ку­ва­ат во 2017 го­ди­на. Ова е го­ди­на на про­дол­же­ни­ја на фил­мо­ви­те, па та­ка ќе гле­да­ме втор дел од ле­ген­дар­ни­от „Трејнс­по­тинг“, ани­ми­ра­ни­от „Авто­мо­би­ли“ во ју­ни ќе има пре­ми­е­ра на тре­то­то про­дол­же­ние, ка­ко и „Под­ли­от јас“, кој, исто та­ка, ќе има тре­то про­дол­же­ние.

Во мо­ре­то фил­мо­ви, чи­ја­што пре­ми­е­ра се оче­ку­ва во 2017 го­ди­на, ние за вас од­брав­ме не­кол­ку фил­мо­ви, кои сме­та­ме де­ка вре­дат да се ви­дат.

1.Под­зем­је: Кр­ва­ви вој­ни: Underworld: Blood wars (2017)

Жанр. Хо­рор

Ре­жи­ја: Ама Фо­ер­стер

Глав­ни уло­ги: Кејт Бе­кин­сејл, Ло­ра Пул­вер, Тио Џејмс, Чарлс Денс и дру­ги

За фил­мот: Се­лин се бо­ри да ја за­вр­ши вој­на­та со кла­нот Лу­кан и со вам­пи­ри­те што из­вр­ши­ле пре­дав­ство.

2.Тре­инс­по­тинг 2 – Т2: Trainspotting

Жанр: Дра­ма

Ре­жи­ја: Де­ни Бојл

Глав­ни уло­ги: Ју­ан Ме­кгре­гор, Ју­ан Брем­нер, Џо­ни Ли Ми­лер, Ро­берт Кар­лајл

За фил­мот: Ова е про­дол­же­ние на фил­мот од 1996 го­ди­на. По­ми­наа 20 го­ди­ни и мно­гу ра­бо­ти се сме­ни­ја. Марк Рен­тон се вра­ќа на единс­тве­но­то ме­сто што го на­ре­ку­ва дом. Та­му го че­ка­ат при­ја­те­ли­те, но и та­га, од­маз­да, ужи­ва­ње, омра­за, љу­бов, страв, ди­а­мор­фин, са­мо­у­ни­шту­ва­ње и смр­то­нос­на опас­ност. Се­то тоа го до­че­ку­ва и е под­го­тве­но да се „при­дру­жи на тан­цот“.

3.Ло­ган – Logan

Жанр: на­уч­на фан­та­сти­ка

Ре­жи­ја: Џејмс Ман­голд

Глав­ни уло­ги: Хју Џек­ман, Бојд Хол­брук, До­рис Мор­га­до, Па­трик Стју­арт

За фил­мот: Во ид­ни­на­та, 2024 го­ди­на, Ло­ган и про­фе­со­рот Чарлс Ка­сви­ер мо­ра да се но­сат со за­гу­ба­та на Икс­мен, а ко­га кор­по­ра­ци­ја­та пред­во­де­на од На­та­ни­ел Есекс го уни­шту­ва све­тот оста­вај­ќи го под ур­на­ти­ни, спо­соб­но­ста на са­мо­ле­ку­ва­ње на Ло­ган по­ле­ка ис­чез­ну­ва, а Кса­ви­ер по­ра­ди Алц­хај­ме­ро­ва­та бо­лест по­ле­ка поч­ну­ва да за­бо­ра­ва. Ло­ган мо­ра да го по­бе­ди На­та­ни­ел со по­мош на ед­на мла­да де­вој­ка – Ло­ра Ки­ни, жен­ски­от клон на Вол­ве­рин.

4.Уба­ви­ца­та и ѕве­рот –Beauty and the Beast

Жанр: мју­зикл

Ре­жи­ја: Бил Кон­дон

Глав­ни уло­ги: Ема Ва­тсон, Лук Еванс, Ју­ан Ме­кгре­гор

За фил­мот: Адап­та­ци­ја на кла­сич­на­та при­каз­на за љу­бо­вта ме­ѓу мон­стру­оз­ни­от принц и ед­на мла­да же­на.

5.Ки­не­ски ѕид (Го­ле­ми­от ѕид –The Great wall

Жанр: три­лер

Ре­жи­ја: Џанг Ји­му

Глав­ни уло­ги: Мет Деј­мон, Ви­ли­јам Де­фо, Пе­дро Па­скал

За фил­мот: Ми­сте­ри­ја што се вр­ти око­лу из­град­ба­та на Ки­не­ски­от ѕид.

6.Дух во школ­ка – The Ghoust in the shell

Жанр: ак­ци­ја

Ре­жи­ја: Ру­перт Сан­дерс

Глав­ни уло­ги: Скар­лет Јо­хан­сон, Мајкл Пит, Џу­ли­ет Би­нош

За фил­мот: Ки­борг же­на-по­ли­ца­ец се оби­ду­ва да со­бо­ри еден опа­сен ха­кер.

  1. Авто­мо­би­ли 3 – Cars 3

Жанр: ани­ма­ци­ја

Ре­жи­ја: Бра­јан Фи

Глав­ни уло­ги: Овен Вил­сон, Џеј­сон Пејс, Жо­зе Пре­мо­ле

За фил­мот: Глав­ни­от лик во фил­мот е ре­шен на но­ва­та ге­не­ра­ци­ја авто­мо­би­ли што се нат­пре­ва­ру­ва­ат да им до­ка­же де­ка тој сѐ уште е нај­до­бар на све­тот.

  1. „Под­ли­от јас 3“ – Despicable me 3

Жанр: ани­ма­ци­ја

Ре­жи­ја: Кајл Бал­да, Пјер Ко­фин

Глав­ни уло­ги: Стив Ка­рел, Кри­стен Винг, Треј Пар­кер, Ра­сел Бренд

За фил­мот: Од­дам­на за­гу­бе­ни­от брат близ­нак на Гру се по­ја­ву­ва и ме­ѓу нив поч­ну­ва ри­валс­тво.

Нај­до­бри­те де­сет кни­ги за 2016 го­ди­на спо­ред „Ама­зон“

На кра­јот на го­ди­на­та ме­га­про­дав­ни­ца­та на ин­тер­нет „Ама­зон“ ја об­ја­ви ли­ста­та на сто­те нај­до­бри кни­ги за го­ди­на­та што из­ми­ну­ва. Нив­на­та ли­ста вклу­чу­ва де­ла што беа мно­гу ко­мен­ти­ра­ни на со­ци­јал­ни­те мре­жи, кни­ги што се лес­ни за чи­та­ње и исто­ри­ски де­ла.

Ние ви ги пре­зен­ти­ра­ме нај­до­бри­те де­сет кни­ги за 2016 го­ди­на:

Вер­би и бе­со­ви: Ро­ман“, од Ло­рен Гроф

„Ме­ѓу све­тот и ме­не“, од Та-Не­хи­си Ко­атс

„Да се ста­не Ни­кол: Тран­сфор­ма­ци­ја­та на ед­но аме­ри­кан­ско се­мејс­тво“, од Еј­ми Елис Нат

Жар во пе­пел­та“, од Са­ба Та­хир

„Сла­веј­че­то“, од Кри­стин Ха­на

„Бра­ќа­та Рајт“, од Да­вид Ме­ка­лоу

„С стои за со­кол“, од Хе­лен Мек­до­налд

„Чи­сто­та: ро­ман“, од Џо­на­тан Фран­зен

„Стој мир­но: ме­мо­а­ри со фо­то­гра­фии“, од Се­ли Мен

„Де­вој­ка­та од во­зот“ од Па­у­ла Хо­кинс

Под­го­тви: Але­ксан­дра М. Бун­да­лев­ска

(текстот е објавен во 226. број на неделникот Република кој излезе во печат на 30.12.2016)